မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း(MPE)

အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

စဉ်ဌာနလုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁။အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေး
ဌာန
(က) လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒလမ်းညွှန် ချက်များ၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြား
ရေးမှူး၏ ညွှန်ကြား ချက်များကို စတင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ ဌာန/
စက်ရုံအသီးသီးသို့ ညွှန်ကြားဆောင် ရွက်ခြင်း၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ကိုယ်စား
တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ရုံးအဆောက်အဦ၏ အတွင်းအပြင်ရှိ ဌာနပိုင်ပစ္စည်း များ စနစ်တကျအသုံးပြုရေး၊
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေ ရေး ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာရှိ လူနေတိုက်ခန်းများလုံခြုံရေး၊ သန့် ရှင်းသာယာရေး၊ စည်းကမ်း
ထိန်းသိမ်းရေးတို့ကို ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) လုပ်ငန်းဌာန၊ ရုံးအဆောက်အဦအတွင်းရှိ လူပုဂ္ဂိုလ် လုံခြုံရေး၊ စာရွက်စာတမ်းလုံ
ခြုံရေး၊ နယ်မြေစိမ်း လန်း သာယာရေး၊ မီးဘေးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) လုပ်ငန်း၏ အမှုအခင်းကိစ္စများ၊ တိုင်ကြားစာများ၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုထူးခြား
ဖြစ်စဉ်များကို အချိန်မီ ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) လုပ်ငန်းရှိ ဌာန/စက်ရုံများအတွက် ဝန်ထမ်း များအား ခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုး
မြှင့်ခြင်း၊ ပြောင်း ရွှေ့တာဝန်ချထားခြင်း၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း၊ နှုတ်ထွက် ခွင့်ပြုခြင်း၊
အလုပ်မှရပ်စဲခြင်း၊ အလုပ်မှထုတ်ပယ် ခြင်း၊ အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်း၊ ဝန်ထမ်းဆုတံဆိပ်
များ ချီးမြှင့်ပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သင်တန်းများ စေလွှတ်ခြင်းများကို တာဝန်ခံ
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊