မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း(MPE)

ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်              –                  ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

လိပ်စာ                                 –                  ရုံးအမှတ်(၄၄)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖုန်းနံပါတ်                            –                  ၉၅-၀၆၇-၄၁၁၁၁၆

ဖက်(စ်)နံပါတ်                       –                  ၉၅-၀၆၇-၄၁၁၁၂၆

e-mail Address                 –                  MPEHO@mptmail.net.mm, mpeict@gmail.com

မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPPE)

ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်              –                   ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

လိပ်စာ                                 –                  လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၆)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖုန်းနံပါတ်                            –                   + ၉၅-၆၇-၄၁၁၀၅၃

ဖက်(စ်)နံပါတ်                       –                   + ၉၅-၆၇-၄၁၁၁၀၁

e-mail Address                 –                  mppe.ho1@mptmail.net.mm,mppe.ho2@mptmail.net.mm

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE)

ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်              –                   ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

လိပ်စာ                                 –                  လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၆)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖုန်းနံပါတ်                            –                    + ၉၅-၆၇-၃ ၄၁၁ ၀၅၅ 

ဖက်(စ်)နံပါတ်                       –                   + ၉၅-၆၇-၃ ၄၁၁ ၁၂၅ ၊  + ၉၅-၆၇-၃ ၄၁၁ ၁၇၈

e-mail Address                 –                  –