• မူလစာမျက်နှာ tender စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန( ရုံးချုပ် )၊ အိတ်ဖ...

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန( ရုံးချုပ် )၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း( ၃/၂၀၂၃ )


Fri 26-05-2023

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန( ရုံးချုပ် )၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း( ၃/၂၀၂၃ )
Top