• မူလစာမျက်နှာ tender စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန( ရုံးချုပ် ) အိတ်ဖွင...

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန( ရုံးချုပ် ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း( ၂/၂၀၂၃ )


Fri 12-05-2023

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန( ရုံးချုပ် )

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း( ၂/၂၀၂၃ )
Top