• မူလစာမျက်နှာ tender စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေေါ်ယူြေင်း (၃ / ၂၀၂...

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေေါ်ယူြေင်း (၃ / ၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာေရးနှစ်)


Thu 11-05-2023

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေေါ်ယူြေင်း (၃ / ၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာေရးနှစ်)
Top