• မူလစာမျက်နှာ tender စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေေါ်ယူြေ...

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေေါ်ယူြေင်း(၁/၂၀၂၃)


Thu 11-05-2023

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေေါ်ယူြေင်း(၁/၂၀၂၃)
Top