• မူလစာမျက်နှာ minister ရေနံလက်ယက်တွင်းတိမ်များရှာဖွေ တူးဖော် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်(အသစ်) နှင့် (သက်တမ်း...

ရေနံလက်ယက်တွင်းတိမ်များရှာဖွေ တူးဖော် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်(အသစ်) နှင့် (သက်တမ်းတိုး) များ ထုတ်ပေးလျက်ရှိခြင်းအား သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း


Tue 03-01-2023

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည် ဒေသတွင်းစွမ်းအင်ဖူလုံရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိရေးရည်ရွယ်၍ ရေနံလက်ယက်တွင်းတိမ်များ ရှာဖွေ တူးဖော် ထုတ်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်အား စိစစ်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ခွင့်ပြုပေးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ကိုက်ညီ စွာ ထောက်ခံတင်ပြလာသည့် လျှောက်လွှာများကို လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ထပ်မံစိစစ်၍ ခွင့်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးခြင်းပါသည်။

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည် ဒေသတွင်းစွမ်းအင်ဖူလုံရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိရေးရည်ရွယ်၍ ရေနံလက်ယက်တွင်းတိမ်များ ရှာဖွေ တူးဖော် ထုတ်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်အား စိစစ်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ခွင့်ပြုပေးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ကိုက်ညီ စွာ ထောက်ခံတင်ပြလာသည့် လျှောက်လွှာများကို လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ထပ်မံစိစစ်၍ ခွင့်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးခြင်းပါသည်။

 

Top