• မူလစာမျက်နှာ tender စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂၁/၂၀၂၂...

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)


Tue 21-02-2023

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)
Top