• မူလစာမျက်နှာ tender စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တင်ဒါအောင်မြင်သော ပြည်တွ...

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တင်ဒါအောင်မြင်သော ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်အား ကြေငြာခြင်း


Mon 20-02-2023

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တင်ဒါအောင်မြင်သော ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်အား ကြေငြာခြင်း
Top