ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း


Wed 15-02-2023

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက် ရှိသော ပြင်ပဝင်ပေါက်ရာထူးနေရာများဖြစ်သည့် စာရင်းကိုင်(၂)၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ စက်မှုစီမံရေး(၂)/ စစ်ဆေးရေးမှူး(၂)၊ ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၂)၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ စက်မှုစီမံရေး(၄)/စစ်ဆေးရေးမှူး(၄)၊ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၄)၊ ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူးနေရာများ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းများကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်သည်။
Top