• မူလစာမျက်နှာ minister အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၏ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှ အများပြည်သူထံမ...

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၏ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှ အများပြည်သူထံမှ တုံ့ပြန်မှုရယူခြင်းအစီအစဉ် (Public Feedback Programme) အသုံးပြု၍ ပြည်သူ့တုံ့ပြန်မှုရယူခြင်းသင်တန်းအား စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ လာရောက်ပို့ချခြင်း


Tue 10-01-2023

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၏ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသည် အများပြည်သူထံမှ တုံ့ပြန်မှုရယူခြင်းအစီအစဉ် (Public Feedback Programme - PFP) အသုံးပြု၍ ပြည်သူ့တုံ့ပြန်မှုရယူခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါ PFP Web Portal အသုံးပြုမှုသင်တန်းအား ၁၀-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ သင်တန်းလာရောက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။
Top